Skip to content

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni 01.01.2018

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni

Valitsus otsustas suurendada käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäära praeguselt 16 000 eurolt 40 000 euroni. Eestis seni kehtiv 16 000 euro suurune piirmäär kehtib alates 1. aprill 1995, siis kehtis Eestis kroon ning piirmäär oli 250 000 krooni.

Muudatus jõustub 2018. aasta jaanuaris.

Piirmäära tõstmiseks tuleb vastavalt direktiivi artiklile 395 taotleda luba Euroopa Liidu Nõukogult. Direktiivi kohaselt tuleb menetlus loa andmise osas läbi viia kaheksa kuu jooksul arvates taotluse esitamisest Euroopa Komisjonile. Eesti esitas vastavasisulise taotluse Euroopa Komisjonile 12. mail 2016. Euroopa Liidu Nõukogu juhindub muuhulgas oma otsuse tegemisel ka Euroopa Komisjoni 29. oktoobri 2004. a ettepanekust lihtsustada käibemaksuga seotud kohustusi, mille kohaselt lubatakse liikmesriikidel piirmäär tõsta kuni 100 000 euroni.

Piirmäärad erinevad liikmesriigiti. Käibemaksu direktiiv näeb ette, et liikmesriigid tohivad kehtestada piirmäära kuni 5000 eurot, enamusel liikmesriikidel on aga piirmäär suurem. Euroopa Liidu riikidest on madalaim maksumäär Taanis 6696 eurot, Kreekas 10 000 eurot ja Portugalis 12 500 eurot. Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära ei ole üldse kehtestanud Hispaania, Holland, Malta ja Rootsi. Kõrgeim piirmäär on liikmesriikidest praegu Ühendkuningriigis 114 397 eurot ning Itaalias 65 000 eurot.

Juhul kui ettevõtja käive jääb alla 40 000 euro, saab ta ise valida, kas end käibemaksukohustuslaseks registreerida või mitte.

Allikas: RMP uudised