Skip to content

Töövõimetuslehe edastamine

Alates 2014.a. on E-TVL ja paberil töövõimetusleht kasutusel paralleelselt. Kui tööandja edastab andmeid elektrooniliselt, ei pea arst inimesele paberil töövõimetuslehte väljastama.

Alates 01.01.2015 muutub töövõimetuslehe andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks. Arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte.

Töövõimetuslehtede andmete elektroonne edastamine

Äriregistris olevale asutusele

Haigekassa töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIEdele kättesaadav riigiportaalis: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/tookeskkond_ja_personal_1/toovoimetuslehtede_taiendamine

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisselogimist ettevõtte või asutuse roll.

Palume tutvuda  teenuse kasutamise juhendiga.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/e_teenused/#step2

Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele: https://www.eesti.ee/portaal/!xteeportal.p_oigused_teenuste_kasutamiseks

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa infotelefonil 16363 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Haigekassa töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus asub riigiportaalis:  https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/tookeskkond_ja_personal_1/toovoimetuslehtede_taiendamine

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisselogimist ettevõtte või asutuse roll.

Palume tutvuda teenuse kasutamise juhendiga.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm .doc või .odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna ria@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Rävala 5, 15169 Tallinn Eesti.

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/e_teenused/#step2

Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele: https://www.eesti.ee/portaal/!xteeportal.p_oigused_teenuste_kasutamiseks

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa infotelefonil 16363 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Paberkandjal töövõimetuslehe edastamine:

Tööandja esitab töövõimetuslehe (hooldusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht ja tööandja osaluseta haigusleht) originaali või tööandja poolt hüvitamisele kuuluva lehe koopia koos saatekirja ja vajalike lisadega haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates töötajalt töövõimetuslehe saamise päevast.

Töövõimetuslehe osale „Täidab tööandja“ märgib tööandja registrikoodi, nime, töötaja põhipalga ja muud vajalikud andmed.

Kõikide haiguslehtede (s.h tööandja makstavate kuni 8 päeva kestvate lehtede) haigekassale esitamine on kohustuslik, sest haiguse jätkumisel lähtub haigekassa esmase haiguslehe infost. Samuti on see vajalik riikliku haigushüvitiste statistika jaoks (s.h lehtede ja haiguspäevade kasutamine) ning haigushüvitiste põhjendatuse järelvalveks.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööleasumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Kui kindlustatul on mitu tööandjat, annab arst isikule nii mitu sama numbriga töövõimetuslehte, kui palju on kindlustatud isikul tööandjaid.

Töövõimetuslehe lisadokumendid

Kergemale tööle üleviimine

Kokkulepitud töötasu märkimine

NB! Töövõimetuslehti ei menetle Pärnu osakond. Palume Pärnu piirkonna tööandjatel, kes soovivad töövõimetuslehti edastada posti teel, saata need haigekassa Harju osakonda aadressile Lastekodu 48, 10144 Tallinn. Töövõimetuslehti saab endiselt isiklikult kohale tuua Pärnu klienditeenindusbüroosse.

FIE esitab oma töövõimetuslehed haigekassale ise.

Lisainfot saab küsida haigekassa infotelefonilt 16 363.

Allikas: Haigekassa