Skip to content

Välisriigist saadud tulu

Välisriigist saadud tulu

Mis on välisriigist saadud tulu?

Eestis alaliselt elav isik on maksuresident Eestis ja sellest tulenevalt on tal kohustus Eestile deklareerida mitte ainult Eestist, vaid ka mujalt riikidest saadud tulu. Mujalt kui Eestist ehk välisriigist saadud tulu hõlmab kõiki maksustatava tulu liike, sealhulgas palga-, dividendi- ja ettevõtlustulu, rendi- või üüritulu, litsentsitasu, pensione, erisoodustusi, kasu vara võõrandamisest jms. Välisriigist saadud tuluga on tegemist siis, kui tulu saadakse välisriigis asuvast tuluallikast, näiteks töötamisest välisriigis, isegi juhul, kui palga väljamakseid teeb Eesti tööandja.

Millal tekib deklareerimise kohustus?

Välisriigist saadud tulu saamisel on isikul alati kohustus esitada füüsilise isiku tuludeklaratsioon tulu saamisele järgneva aasta 31.märtsiks. Välisriigi tulu deklareeritakse olenemata sellest, kas seda tulu Eestis maksustatakse, kas see jääb alla tulumaksuvaba miinimumi või kas isik soovib teha oma tulust mahaarvamisi.

Välisriigist saadud tulu peavad deklareerima kõik Eesti residendid, st Eestis alaliselt elavad isikud või Eestis pikemat aega (üle 183 päeva) viibivad välismaalased. Residentsuse teema kohta loe täpsemalt MTA kodulehelt ning kui sa ei ole kindel, millise riigi resident oled, pöördu abi saamiseks kohaliku maksu- ja tolliameti teenindusbüroo poole. Residentsuse määrab igas riigis kohalik maksuhaldur.

Kui isiku residentsus maksustamisperioodil muutub, tuleb tal Eestis deklareerida kõik tulud, mida ta on saanud Eesti residendiks oldud perioodil ning ka mahaarvamisi võib ta teha proportsionaalselt võrreldes selle ajaga. Teise riigi residendiks oldud aja eest võivad sarnased kohustused tekkida selles teises riigis.

Kus ja kuidas välisriigi tulu deklareerida?

Välisriigist saadud tulu deklareeritakse tuludeklaratsiooni vormi A tabelis lisalehel „Välismaal saadud tulu”.

Välisriigi tulud ei ole tuludeklaratsioonil eeltäidetud nagu Eestis saadud tulud. Samuti tuleb isikul endal deklareerida võimalikud mahaarvamised, mis on tasutud välismaal, näiteks kohustuslikud sotsiaalkindlustuse maksed.

Kas ja kui suur maksukohustus tekib Eestis?

Välisriigi tulude deklareerimine ei tähenda alati, et Eestis tekib täiendav tulumaksu tasumise kohustus. Kui teenitud tulu on maksustatud välisriigis, on Eestil kui residentsusriigil kohustus vältida tulumaksuga topeltmaksustamist. Selleks on tulumaksuseaduses ette nähtud kaks võimalust: kas Eestis tasumisele kuuluvat tulumaksu vähendatakse välisriigis tasutud tulumaksu võrra või vabastatakse välisriigis maksustatav tulu Eesti tulumaksust üldse.

 

Üldjuhul lubatakse välisriigis tasutud tulumaks Eesti tulumaksust maha arvata. Kui välisriigi tulumaks on suurem kui Eestis tasumisele kuuluv tulumaks, siis välisriigis rohkem tasutud maksu Eestis ei kompenseerita, kuid Eestis ei tule siis ka tulumaksu juurde maksta. Kui välisriigis on tasutud vähem tulumaksu kui Eestis selliselt tulult arvestatud, makstakse Eestis juurde Eesti ja välisriigi tulumaksu vahe.

Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse olenevalt tulu liigist lisalehel „Välismaal saadud tulu” tabelites 8.1 – 8.7, kuhu märgitakse nii saadud tulu kui ka välisriigis kohustuslikult tasutud tulumaks.

Välisriigis teenitud töötasu on Eestis maksuvaba, kui on täidetud kõik kolm järgnevat tingimust:

o   isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul

o   töötasu on välisriigis maksustatud

o   välisriigi maksude deklareerimine ja tasumine on dokumentaalselt tõendatud. 

Ka nende tingimuste täitumisel Eestis maksuvaba töötasu tuleb koos välisriigis makstud tulumaksuga siiski deklareerida tuludeklaratsiooni lisalehel „Välismaal saadud tulu” tabelis 8.8. Tegemist on informatiivse tabeliga ning sellelt tasult tulumaksu Eestis juurde ei määrata, lõplikuks maksuks jääb välismaal makstud tulumaks.

Eestis on maksuvaba ka dividend, kui sellelt on välismaal tulumaks kinnipeetud või selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt tulumaks makstud. Mõned tululiigid võivad olla maksuvabad ka tulenevalt Eestiga sõlmitud välislepingutest. Deklareerida tuleb ka need Eestis maksust vabastatud välismaalt saadud tulud.

Deklareeritud andmed peavad olema ka dokumentaalselt tõendatavad, mistõttu on välismaalt saadud tulude kohta alati vajalik küsida dokumenti kas tulu väljamaksjalt või teise riigi maksuhaldurilt.

Mida ja kuidas saab tulust maha arvata?

Eestis maksustatavast välisriigi tulust saab maha arvata ka välisriigis tasutud kulusid. Kui välisriigi tulu on Eestis maksust vabastatud, siis selle arvel tehtud kulusid maha arvata ei saa.

Kui välisriigi tulu arvelt on kohustus olnud tasuda välisriigis sotsiaalkindlustusmakseid, saab need Eestis maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata. Mahaarvatavad on isikule pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse jms eesmärgil tehtud maksed. Kui aga välisriigis saadud tulu on Eestis maksuvaba, siis selle tulu arvelt tehtud makseid maha arvata ei saa.

Maha arvamisele kuuluvad sotsiaalkindlustusmaksed deklareeritakse lisalehel „Välismaalt saadud tulu“ tabelis 9.7.

Eestis maksustatavast tulust saab maha arvata ka kõik Eesti tulumaksuseaduse alusel lubatud kulud (maksuvaba tulu, koolituskulud, eluasemelaenu intressid, kingitused ja annetused jt). Kui residendist füüsiline isik sai maksustamisperioodil vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis ning osa seal saadud tulust on Eestis tulumaksust vabastatud (tabelis 8.8), on mahaarvamistele seatud siiski piirang: kulud võetakse siis arvesse proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga maksustamisperioodil kogu maailmas maksustatavas tulus.

Soovi korral võib eelnevalt nimetatud isik loobuda mahaarvamiste piirangust Eestis maksustatava tulu proportsiooni alusel, kuid sel juhul tuleb loobuda ka välisriigi töötasu või dividendi maksuvabastusest Eestis (tabelis 8.1). Eestis maksustatavat tulu vähendatakse Eestis lubatud kulude ulatuses ning saadud summalt arvutatud Eesti tulumaksu vähendatakse välisriigis tasutud tulumaksu võrra. Mahaarvamise piirangust ei saa loobuda tulu suhtes, millel Eestil välislepingust tulenevalt puudub maksustamisõigus.

Millele veel tähelepanu pöörata?

Välisriigi maksud ja nendega kaasnevad kohustused võivad olla väga erinevad neist, millega ollakse harjunud Eestis. Et hilisemaid arusaamatusi vältida, paluge selgitusi oma tööandjalt või kohalikust maksuametist. Oluline on teada, kas ka töötajal endal võib selles riigis tekkida maksukohustusi, kas töötajal on kohustus registreeruda välisriigi maksuametis või mujal asutustes, kellel tekib välisriigis kohustus makse deklareerida ja tasuda, milliseks tähtajaks ja kuhu ning kas töötaja ise vastutab oma tulumaksu või muude maksukohustuste eest.

Lisaks tasub tähelepanu pöörata ka sotsiaalkindlustuse küsimustele. Kui teise Euroopa Liidu liikmesriiki tööle suunduvale töötajale ei ole väljastatud Eesti Sotsiaalkindlustusametist tõendit E101 või A1, on väga tõenäoline, et töötamise riigis tekib ka sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustus.

Välisriigi maksuhalduri antud infosse tuleb suhtuda tähelepanelikult ning arusaamatuste korral paluda lisainfot. Enamasti ei lõpe välisriigis tekkinud maksukohustused sellest riigist lahkumisega, sest erinevate riikide maksuhaldurid vahetavad maksualast infot ja teevad koostööd maksuvõlgade sissenõudmisel. Ka maksuhalduriga suhtlemise vältimine või dokumentide kaotamine võib viia keerulisemate probleemide tekkimiseni, mille lahendamine nõuab hiljem rohkem vaeva.

Kust saada lisainfot?

Antud juhend on üldine ja informatiivne ning kui teil tekib täiendavaid küsimusi või midagi jäi ebaselgeks, pöörduge maksuhalduri poole.

Eesti residentide välismaalt saadud tulude deklareerimise ja maksustamise kohta Eestis saate täiendavat infot MTA kodulehelt www.emta.ee, helistades füüsiliste isikute maksustamise infotelefonile (+372) 880 0811 või kirjutades e-posti aadressile fyysisik@emta.ee

Siiski juhime tähelepanu, et Eesti maksuhalduri pädevuses ei ole anda maksualast nõu välisriigis tekkivate kohustuste kohta ja seepärast on kõige kindlam pöörduda teises riigis tekkivate kohustuste osas selgituste saamiseks otse välisriigi maksuhalduri poole. Omal käel uurides võite alustada välisriikide maksuhaldurite interneti kodulehekülgedest, mille kohta viited leiate MTA kodulehelt rubriigist „Linke mujale”.

Alllikas: http://www.emta.ee/index.php?id=35253&tpl=1026